Teraz nowe informacje będą u nas jeszcze szybciej!
 
Statut Drukuj Poleć znajomemu
21.01.2012.

 

 

Statut Ochotniczej Straży Pożarnej Psary

 

 

 


/TEKST JEDNOLITY/


ROZDZIAŁ I

POSTASNOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PSARY zwana dalej OSP.

 

§ 2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2009 r. nr 178 poz. 1380 z późn. zm.), a także niniejszego statutu.

 

§ 3

Siedzibą OSP jest sołectwo Psary, ul. Strażacka 1, gmina Woźniki, województwo Śląskie.

 

§ 4

Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz  w rejonie pomocy wzajemnej.

 

§ 5

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

 

§ 6

OSP może wchodzić w Związki OSP lub z nich występować. OSP może wstępować w inne związki i z nich występować.

 

§ 7

OSP może posiadać sztandar, używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, oznak i flagi organizacyjnej wg wzorów określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 8

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudnić pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 9

Celem OSP jest:

1. działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,

2. branie udziału w akcjach ratowniczych, przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych klęsk i zdarzeń,

3.  informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach zapobiegania im,

4. rozwijanie wśród mieszkańców zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu poprzez spotkania i szkolenia organizowane w budynku OSP oraz korzystanie zarówno z pomieszczeń jak i wyposażenia OSP w Psarach,

5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,

6. działanie na rzecz ochrony środowiska,

7. wspomaganie rozwoju i społeczności  lokalnej,

8. rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji,

9. rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,

10. wychowywanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologii społecznej,

11. rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej,

12. działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami,

13. promowanie inicjatyw i liderów lokalnych,

14. inicjowanie i promowanie dialogu społecznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

15. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

16. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa,

17. organizowanie szkoleń dla swoich członków i społeczności lokalnych,

18. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu,

19. działalność charytatywna,

20. ochrona i promocja zdrowia,

21. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych,

22. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

23. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

24. turystyka i krajoznawstwo,

25. porządek i bezpieczeństwo publiczne,

26. promocja i organizacja wolontariatu,

27. pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

28. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

29. współpraca z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi i grupami mieszkańców.

 

§ 10

Zadania i cele wymienione w § 9 OSP realizuje przez:

1. organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej sołectwa i udzielanie pomocy wzajemnej w rejonach sąsiedzkich,

2. organizowanie spośród swoich członków zespołu ratowniczego,

3. przedstawienie organom władzy samorządu terytorialnego i administracji państwowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń lokalnych,

4. prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą  Pożarną,

5. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

6. organizowanie zespołów kulturalno – oświatowych i sportowych,

7. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu,

8. pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych z przeznaczeniem na cele statutowe,

9. mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałanie innym zagrożeniom,

10. inicjowanie i organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, przeglądów i innych form prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego,

11. organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

12. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz promocyjnej wśród społeczności lokalnej,

13. organizowanie spotkań z mieszkańcami określających kierunki rozwoju sołectwa,

14. realizację umów zawartych z samorządem terytorialnym, samorządem administracji państwowej, KG PSP, Związkiem OSP RP, MSWiA, Lasami Państwowymi oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami,

15. realizacji umów partnerskich i umów o wykonanie inicjatyw lokalnych.

§ 10 A

1. Działalność określona w § 9 i § 10 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i jako działalność odpłatna.

2. Walne Zebranie Członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi OSP mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają  ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wstępować do OSP i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do OSP, bez prawa udziału w głosowaniach na walnych zebraniach oraz bez prawa korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego.

4. Osoby fizyczne wymienione w art. 44 Ustawy z dnia 07.04.89, Prawo o stowarzyszeniach i osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi OSP.

5. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.

6. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej nie biorą udziału w akcjach ratowniczych.

 

§ 12

Przyjęcie w poczet członków OSP następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

 

§ 13

Członkowie OSP dzielą się na:

1. członków zwyczajnych, w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

§ 14

Członkiem zwyczajnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

            „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej.”

 

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, współdziałająca w rozwoju OSP i wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalności. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosowania.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości jednak nie niższej niż ustaloną przez Walne Zebranie Członków OSP na dany rok.

 

§ 16

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

 

 

§ 17

Członkowie zwyczajni i honorowi  mają prawo:

1. wybierać i być wybierani do władz OSP,

2. uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

3. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

4. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

5. używać munduru i odznak.

 

§ 18

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

2. przestrzegać postanowień statutu jak i regulaminów i uchwały władz OSP,

3. podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,

4. dbać o mienie OSP,

5. regularnie płacić składki członkowskie.

 

 

§ 19

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się zespół ratowniczy.

 

§ 20

Członkostwo ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia z OSP,

2. wykluczenie przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,

3. skreślenie z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 2 lata,

4. likwidacji OSP,

5. śmierci członka zwyczajnego, honorowego i wspierającego,

6. likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.

 

§ 21

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania OSP w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 17 i 18 niniejszego statutu.

 

§ 22

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały Zarządu OSP. Wykluczenie także wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie Członków.

 

§ 23

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

 

§ 24

Władzami Ochotniczej Straży Pożarnej są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

 

 

 

 

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 25

Walne Zebranie Członków  jest najwyższą władzą OSP.

 

§ 26

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

 

§ 27

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 28

Zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest raz na pięć lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 29

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdawczo - wyborcze dokonuje wyboru spośród siebie:

- 5-9 członków Zarządu,

- 3-5 członków Komisji Rewizyjnej,

- delegatów na Zjazd Związku OSP, którego członkiem jest OSP.

2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat.

3. Wybory do władz OSP odbywają się w drodze głosowania tajnego przy nieograniczonej  liczbie zgłoszonych kandydatów.

 

§ 30

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd OSP w następujących okolicznościach:

1. na podstawie uchwały Zarządu OSP,

2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3. na żądanie 1/3 liczby członków,

4. na żądanie Związku OSP, którego członkiem jest OSP,

5. na żądanie właściwego miejscowego Zarządu Gminy.

 

§ 31

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

 

§ 32

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 33

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Zjazd Związku OSP do którego należy OSP,

2. rozpatrywanie i przyjmowanie wniosków oraz sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności,

3. uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,

4. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,

5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 

6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

7. podejmowanie uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu OSP,

8. podejmowanie uchwał o wstąpieniu bądź wystąpieniu ze związku OSP RP lub innego związku OSP,

9. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych będących własnością OSP,

10. podejmowanie  uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.

 

§ 34

1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków jest konieczna obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków, oprócz spraw personalnych, zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. W wypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 35

Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawach personalnych zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu tajnym.

Głosowanie może być jawne jeśli żąda tego większość uprawnionych do głosowania.

 

§ 36

Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, zmiany statutu, rozwiązania OSP i nadania honorowego członkostwa są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

 

 

§ 37

W razie nie odbycia się Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd zobowiązany jest przed upływem 14 dni powołać ponownie zebranie według tego samego porządku obrad.

Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie przystąpienia i wystąpienia ze związku OSP oraz wyboru do władz OSP.

 

§ 38

Przebieg Walnego Zebrania Członków oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

 

B.  ZARZĄD

 

§ 39

1. Zarząd wybrany przez Walne Zebranie Członków pełni funkcję organu wykonawczego OSP.

2. Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, naczelnika, 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.

3. wykreślony,

4. wykreślony.

§ 40

1. Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu. Dokooptowanie wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

2. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§ 41

Do zadań Zarządu należy:

1. reprezentowanie interesów OSP,

2. realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków,

3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

4. niezwłoczne zawiadamianie Sądu Rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie Zarządu i komisji rewizyjnej,

5. wykreślony,

6. zaciągnięcie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego Zarządu,

7. opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków,

8. udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,

9. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,

10. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

11. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych , zespołów kulturalno -  oświatowych i sportowych,

12. dokonanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.

13. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,

14. wykonanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom Walnego Zebrania Członków,

15. tworzenie zespołu ratowniczego.

§ 42

Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu.

 

§ 43

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i zwoływane są przez Prezesa.

§ 44

1. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. 2. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

 

§ 45

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP dwie osoby:  prezes i skarbnik, lub wiceprezes (po udzieleniu mu pełnomocnictwa przez prezesa)

i skarbnik.

 

§ 46

Naczelnik kieruje zespołem ratowniczym  jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do kompetencji naczelnika należy:

1. wyznaczenie członków OSP do wykonywania zadań ratowniczych,

2. organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,

3. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,

4. kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,

5. kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP,

6. dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,

7. opracowanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i środki gaśnicze.

 

§ 47

Za wzorowe wykonywanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:

1. pochwałę ustną,

2. pochwałę w rozkazie naczelnika straży,

3. wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4. sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

 

 

 

 

§ 48

Za niewłaściwe wykonywanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1. upomnienie ustne,

2. nagana w rozkazie naczelnika,

3. wystąpienie do Zarządu o wykluczenie członka z OSP.

 

C. KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 49

1. Komisja Rewizyjna wybrana przez Walne Zebranie Członków  jest organem kontrolnym OSP.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

§ 50

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzenie przynajmniej 1 raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacenia składek członkowskich,

2. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,

3. wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

 

§ 51

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 52

1. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Dokooptowanie wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

2. Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

-      być członkami Zarządu, małżonkami tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

-      być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

-      otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określono w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

4. Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 20 ust. 2.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

 

§ 53

Majątek i fundusze OSP powstają:

1. ze składek członkowskich,

2. z dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3. z dochodów z majątku oraz imprez,

4. z ofiarności publicznej,

5. z wpływów z działalności gospodarczej, na którą OSP otrzymała zgodę właściwych organów, jeżeli OSP prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu.

 

 

§ 54

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.

Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze służyć będą realizacji celów statutowych i nie mogą być  przeznaczone do podziału między członków OSP.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

 

§ 55

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

 

§ 56

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

 

§ 57

Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania Członków, na którym ma być rozpatrzony wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej  na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 58

W razie rozwiązania OSP Walne Zebranie Członków wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania Członków komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

§ 59

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność związku OSP w przypadku przynależności do niego lub samorządu terytorialnego. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji miejscowej Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony ( 31.03.2016. )